Privātuma politika

Par privātuma politiku

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektam – fiziskajai personai – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu saņēmēju kategorijām, datu glabāšanas ilgumu un drošību, kā arī datu subjekta tiesībām.

Datu pārzinis

SIA “Euro Media Group”, reģistrācijas numurs 50003944721, juridiskā adrese: Vaidavas iela 3a-37, Rīga, LV-1084, struktūrvienības (biroja) adrese: Kr.Barona iela 34, Rīga, LV-1011, turpmāk tekstā – Working.lv.

Privātuma politikas darbības sfēra

Šo Privātuma politiku Working.lv piemēro, veicot personas datu apstrādi, t.sk. pārziņā esošajā interneta vietnē www.working.lv nodoto personas datu apstrādi. Working.lv nodrošina, ka Jūsu personas dati tiek aizsargāti, ņemot vērā šajā politikā aprakstītos noteikumus un ievērojot 2016. gada 27. aprīļa ES Vispārējās personas datu aizsardzības regulas nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula) prasības. Working.lv apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai Jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.

Apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Working.lv var izmantot Jūsu sniegtos personas datus šādiem nolūkiem:

– Potenciālo darbinieku atlasei, saņemot Jūsu CV un pieteikumu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

– Lai nodrošinātu ērtu pakalpojumu rezervāciju, organizētu sadarbību, pilnveidotu apkalpošanas servisu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

– Pakalpojumu sniegšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);

– Pakalpojumu iegādes darījumu noformēšanai, kā arī cita veida sadarbības organizēšanai (līgumattiecību nodibināšanai un līgumsaistību izpildei);

– Lai nodrošinātu ātru un kvalitatīvu komunikāciju, atbildot uz personu iesūtītiem jautājumiem vai komentāriem (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata);

– Lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus par mūsu Interneta vietnes un pakalpojumu izmantošanu (leģitīma biznesa interese, uz datu subjekta piekrišanas pamata).

Working.lv, kā pārzinis neapstrādā īpašas kategorijas personas datus par klientiem.

Personas datu saņēmēju kategorijas

Personas dati var tikt nodoti trešām personām tikai tādā apmērā un veidā, kā tas ir noteikts šajā politikā noteikto mērķu sasniegšanai, un ciktāl Working.lv ir tiesības vai pienākums to darīt saskaņā ar likumu vai ar Jums noslēgto līgumu:

– Jūsu personas dati var tikt nodoti apstrādei citam uzņēmumam personāla (darbinieku) atlases pakalpojuma sniegšanas mērķim;

– Valsts institūcijām tikai likumu un valsts normatīvo aktu prasību izpildei;

– Organizācijām un institūcijām līguma izpildes ietvaros;

– Atsevišķos gadījumos par personas datu apstrādātājiem var tikt piesaistīti tikai tādi pakalpojumu sniedzēji, kuri garantē īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, lai apstrādē nodrošinātu datu subjektu tiesību aizsardzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Jūsu personas dati netiks nosūtīti trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Personas datu glabāšanas ilgums

Personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai iepriekš definētiem nolūkiem un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepriekš norādīto nolūku sasniegšanai, Working.lv interešu aizsardzībai, vai atbilstoši piemērojamos likumos noteiktajam termiņa ierobežojumam. Pēc datu izmantošanas termiņa beigām tie tiek dzēsti vai arhivēti.

Personu dati ir ierobežotas piekļuves informācija, kurai piekļūt var tikai tie darbinieki, kuriem ir pilnvarojums, vai piekļuve šiem datiem ir nepieciešama, lai veiktu darba uzdevumu izpildi. Visi darbinieki, kas saņēmuši deleģējumu/pilnvarojumu strādāt ar fizisko personu datiem tiek atbilstoši apmācīti, lai spētu aizsargāt datu subjekta tiesības.

Datu subjekta tiesības

Lai piekļūtu saviem personas datiem, kurus Working.lv apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: SIA “Euro Media Group”, Kr.Barona ielā 34, Rīgā, LV-1011 vai elektroniski parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz Working.lv e-pasta adresi: datuspecialists@working.lv.

Datu subjektam saistībā ar konkrēto personas datu apstrādi papildus ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

Working.lv veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

Pretenziju gadījumā datu subjekts var iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011.

Informācijas drošība

Working.lv īsteno un uztur atbilstošus administratīvus, fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

Izmaiņas Privātuma politikā

Šī ir privātuma politikas dokumenta versija Nr.2019/01.

Working.lv ir tiesīgs mainīt šo privātuma politiku un izmaiņas tiks publicētas šajā interneta vietnē.

Jūsu piekrišana šai Privātuma politikai

Nododot Working.lv savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri vai bažas par šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem Jūs varat sūtīt e-pasta vēstuli uz datuspecialists@working.lv vai zvanīt uz tālruņa nr. +371 29786685, vai rakstīt uz SIA “Euro Media Group”, Kr.Barona ielā 34, Rīgā, LV-1011.